Regulamin

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INSTALACJE-GRZEWCZE.EU

WERSJA DLA KONSUMENTÓW

 

1

Definicje

 

Pojęcia wskazane w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Regulamin – Regulamin sklepu internetowego Instalacje-grzewcze.eu dla konsumentów;

Sklep Internetowy/Sklep – serwis internetowy działający pod adresem pl oferujący sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet;

Sprzedający – Rafał Kubala, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ARMET – GRUPA SBS RAFAŁ KUBALA z siedzibą w Katowicach (40-312), ul. Milowicka 1D, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 634-100-52-14;

Kupujący – osoba będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, dokonująca zakupu Towarów w Sklepie Internetowym;

Towary – rzeczy ruchome, oferowane przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym;

Konto kupującego - konto w Sklepie Internetowym utworzone w procesie Rejestracji, utrzymywane i prowadzone dla Kupującego pod unikalną nazwą, obejmujące między innymi dane użytkownika, zabezpieczone loginem i hasłem dostępu, ustalonymi przez Kupującego

 

2

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Kupującym umów sprzedaży Towarów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Kupujących ze Sklepu Internetowego.
 2. Regulamin jest skierowany do Kupujących będących konsumentami. Regulamin sklepu internetowego obowiązujący osoby inne niż konsumenci jest odrębnym dokumentem, dostępnym pod adresem www.Instalacje-grzewcze.eu
 3. Dostęp do Regulaminu każdy Użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, za pośrednictwem linku „REGULAMIN” umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu.
 5. Podmiotem prowadzącym Sklep Internetowy jest Sprzedający.

 

3

Rejestracja

 

 1. Kupujący może dokonać rejestracji Konta kupującego w Sklepie Internetowym. Rejestracja jest dobrowolna i nieodpłatna.
 2. Niezbędnym elementem procedury dokonywania zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Kupującego Regulaminu, co Kupujący potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed dokonaniem rejestracji. Brak akceptacji Regulaminu w toku procedury rejestracji uniemożliwia zakończenie procedury.
 3. W celu dokonania rejestracji Konta użytkownika wymagane jest podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do dokonania Rejestracji. Po przesłaniu uzupełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzyma, na wskazany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie Rejestracji wraz z hasłem dostępu, po czym możliwe będzie aktywowanie Konta użytkownika. Procedura rejestracyjna zostaje zakończona w momencie prawidłowej aktywacji Konta użytkownika.

 

4

Procedura zamówienia

 

 1. Sprzedający podaje Kupującemu przed zawarciem umowy jasne, zrozumiałe i niewprowadzające w błąd informacje w języku polskim, wystarczające do prawidłowego i pełnego korzystania z Towaru. W szczególności Sprzedający podaje Kupującemu rodzaj Towaru, określenie jego producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju rzeczy, określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach.
 2. Zamówienie Towarów odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się do serwisu lub w procedurze zamówienia jako gość.
 3. Wysłanie formularza zamówienia stanowi ofertę Kupującego złożoną Sprzedającemu.
 4. Kupujący przed wykonaniem czynności określonej w ust. 3 powyżej, powinien zaakceptować niniejszy Regulamin.
 5. Złożone zamówienie musi zostać potwierdzone przez Kupującego. Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w ciągu 2 dni od momentu złożenia zamówienia telefonicznie lub e-mailowo w celu potwierdzenia zamówienia oraz doprecyzowania szczegółów zamawianych Towarów. Termin potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego automatycznie wydłuża się, jeżeli wypada na dni wolne od pracy.
 6. Po wykonaniu czynności w ustępie 3, Kupujący jest zobowiązany do potwierdzenia ustaleń drogą e-mailową.
 7. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia, zostaje ono anulowane.
 8. Kupujący ma prawo do skorygowania zamówienia do momentu zrealizowania zamówienia przez Sprzedającego. Stan realizacji zamówienia jest możliwy do uzyskania od Sprzedającego.

 

5

Płatności

 

 1. Ceny Towarów podane są w złotówkach i zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedający dopuszcza następujące formy płatności:
  1. gotówką przy odbiorze osobistym;
  2. przelewem przed dostawą towaru;
  3. przesyłka za pobraniem.
 3. W przypadku płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a powyżej, Sprzedający może zażądać przedpłaty zadatku za pomocą przelewu bankowego. Jeżeli Kupujący nie opłaci pozostałej części należności w terminie 7 dni od daty zakończenia procedury składania zamówienia, Sprzedający ma prawo do zachowania zadatku.
 4. Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia w razie braku zapłaty w terminie 7 dni od daty zakończenia procedury składania zamówienia.
 5. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Sprzedającego.
 6. Numer rachunku bankowego Sprzedającego to: 27 1600 1462 1847 1298 9000 0012.
 7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych lub z winy Sprzedającego, wszelkie wpłacone przez Kupującego kwoty zostaną zwrócone niezwłocznie na jego konto.
 8. Sprzedający wystawia faktury VAT na żądanie Kupującego zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca w którym dostarczono Kupującemu Towary.

 

6

Dostawa

 

 1. Kupujący ponosi koszty Dostawy Towaru, chyba że z oferty, promocji, lub indywidualnych uzgodnień ze Sprzedającym wynikają inne ustalenia.
 2. Towar może zostać dostarczony Kupującemu poprzez:
  1. odbiór osobisty z magazynu Sprzedającego;
  2. przesyłką kurierską.
 3. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 4. Jeżeli Kupujący otrzymuje Towar poprzez firmę kurierską, jest on obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności firmy kurierskiej.
 5. Kupujący jest zobowiązany do odbioru Towaru w terminie 7 dni od daty udzielenia informacji o dostępności Towaru do odbioru. Jeżeli Kupujący dopuszcza się zwłoki w odbiorze Towaru, Sprzedający może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. Sprzedający może również sprzedać rzecz na rachunek Kupującego, powinien jednak uprzednio wyznaczyć Kupującemu dodatkowy termin do odebrania Towaru, chyba że wyznaczenie terminu nie jest możliwe.
 6. Towar dostarczany jest Kupującemu wraz z odpowiednimi elementami wyposażenia Towaru oraz sporządzonymi w języku polskim instrukcjami obsługi, konserwacji i innymi dokumentami wymaganymi przez odrębne przepisy.

 

7

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży w Sklepie internetowym za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa, Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od doręczenia towaru.
 2. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie do Sprzedającego oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy jest doręczany Kupującemu wraz z Umową. Wykorzystanie wzoru nie jest konieczne.
 3. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu, umowa uważana jest za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niepogorszonym ponad zwykłe użycie.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, gdy:
  1. Towar jest rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

8

Reklamacje

 

 1. Sprzedający odpowiada za wady fizyczne Towarów, polegające na niezgodności Towaru z umową,, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej Towarze w tej samej chwili.
 2. Towar ma wadę fizyczną, w szczególności jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia Towaru;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór Towaru;
  3. nie nadaje się do celu określonego przez Kupującego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Towaru;
  4. Towar był w stanie niezupełnym;
  5. Towar nie odpowiada publicznym zapewnieniom producenta Towaru lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenia na Produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Spółka zapewnień tych nie znała ani, oceniając rozsądnie, nie mogła znać albo nie mogły mieć one wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży;
  6. jeżeli zamontowanie lub uruchomienie Towaru było dokonane na podstawie instrukcji otrzymanej przy sprzedaży albo jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność.
 3. W razie stwierdzenia wady fizycznej Towaru, Kupującemu przysługuje uprawnienie do żądania nieodpłatnej naprawy Towaru lub wymiany na wolny od wad. Kupujący może również żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad lub wady usunie.
 4. Reklamacja złożona przez Kupującego powinna w szczególności zawierać:
  1. Imię i nazwisko;
  2. Adres korespondencyjny;
  3. Opis wady Towaru;
  4. Okoliczności w jakich wada się ujawniła;
  5. Oznaczenie żądania.
 5. Sprzedający zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji Kupującego w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji.
 6. W razie negatywnego rozpatrzenia reklamacji Kupującego, odpowiedź powinna zawierać również oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. W przypadku zamiaru wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania lub złożeniu oświadczenia o zgodzie na udział, Sprzedający dodatkowo wskazuje organ właściwy dla pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 7. Spory wynikłe z negatywnego rozpatrzenia reklamacji rozpatrywane będą przez właściwe sądy powszechne lub polubownie na wniosek Kupującego, w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określonego w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, w przypadku wyrażenia zgody przez Sprzedającego na uczestnictwo w tym postępowaniu lub braku złożenia oświadczenia o niewyrażeniu zgody na przeprowadzenie tego postępowania.

 

9

Wyłączenia rękojmi

 

 1. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 8 ust. 3 Regulaminu, nie przysługuje Kupującemu, gdy wada Towaru jest nieistotna.
 2. Sprzedający nie odpowiada za wady fizyczne Towaru, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 3. Nie ma zastosowania § 8 ust. 2 lit. e) Regulaminu, jeżeli Sprzedający tych zapewnień:
  1. nie znał i oceniając rozsądnie, nie mógł znać;
  2. nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy;
  3. gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 4. Jeżeli sprzedany Towar jest używany, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi przez rok od daty wydania Towaru Kupującemu.

 

10

Gwarancja

 

 1. Uprawnienia z tytułu rękojmi nie wyłączają możliwości dochodzenia uprawnień z tytułu gwarancji.
 2. Jeżeli została udzielona gwarancja na Towar, procedurę gwarancyjną zawiera karta gwarancyjna.

 

11

Postanowienia końcowe

 

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie. Zmiany nie dotyczą zamówień złożonych przed datą zmiany Regulaminu.
 3. Sprzedający ma prawo do zmiany cen i ilości Towarów oraz przeprowadzenia dowolnych akcji promocyjnych w Sklepie internetowym.
 4. Sprzedający wyjaśnia przepisy niniejszego Regulaminu na wniosek Kupującego.
 5. Wszelkie spory wynikłe lub mogące wyniknąć z wykonywania umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, rozstrzygane będą przez właściwe miejscowo sądy powszechne.

 

 

Dostawa na czas
Profesjonalne doradztwo
Najlepsze promocje
Nasze marki